Algemene voorwaarden van Knoops’ advocaten

Artikel 1. Naamloze Vennootschap

1.1.      Knoops’ Advocaten N.V. is een Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33302019. Steeds als in deze algemene voorwaarden en in (e-mail)correspondentie van Knoops’ Advocaten N.V., Knoops’ advocaten wordt vermeld, wordt daarmee de in dit artikel beschreven Naamloze Vennootschap bedoeld. Knoops’ advocaten is veranderd van rechtsvorm. Ook als in (e-mail)correspondentie van Knoops’ advocaten, Knoops’ advocaten B.V. wordt vermeld, wordt daarmee de in dit artikel beschreven Naamloze Vennootschap bedoeld.

Artikel 2. Opdrachten

2.1.    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Knoops’ advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De aandeelhouders en bestuurders van Knoops’ advocaten alsmede de (overige) voor en tevens namens Knoops’ advocaten werkzame personen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de advocaten, juridisch medewerkers, wetenschappelijk medewerkers en administratief medewerkers, zijn niet (persoonlijk) gebonden aan de opdracht noch aansprakelijk voor uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid.

2.2.    Knoops’ advocaten kan de opdracht, zonder dat zij daarvoor een grond hoeft te hebben, tussentijds opzeggen. Knoops’ advocaten zal in de volgende niet limitatief opgesomde situaties, gebruik maken van haar tussentijdse opzegmogelijkheid: indien de opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van enige jegens Knoops’ advocaten aangegane verplichting of met Knoops’ advocaten gemaakte afspraak, indien één of meer medewerkers van Knoops’ advocaten de opdracht niet langer in goede gemoede kunnen voortzetten, indien door of namens de opdrachtgever één of meer medewerkers onheus zijn bejegend. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd, wordt het verschuldigde honorarium vastgesteld overeenkomst artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, welk honorarium wordt gemaximeerd op het totaal van de eventueel overeengekomen prijs afspraak.

2.3.    Knoops’ advocaten werkt in veel gevallen in teamverband aan de opdracht. Knoops’ advocaten behoudt zich het recht voor om naast of in plaats van de advocaat die aanvankelijk met de uitvoering van de opdracht is gestart, andere advocaten en/of juridisch medewerkers en/of wetenschappelijk medewerkers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.

2.4.    Knoops’ advocaten is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders en vertalers in beginsel zonder overleg plaatsvindt. Knoops’ advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt. Knoops’ advocaten is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden. De kosten van in het kader van de uitvoering van opdrachten ingeschakelde derden komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten komen niet voor vergoeding door de Raad voor de Rechtsbijstand in aanmerking.

2.5.    Indien Knoops’ advocaten zich in een civiele of bestuursrechtelijke procedure voor de opdrachtgever stelt als advocaat, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende verschuldigde  griffierechten tijdig aan Knoops’ advocaten te voldoen. Deze griffierechten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid tijdig aan het behandelende rechtscollege te worden voldaan. Knoops’ advocaten behoudt zich het recht voor om het griffierecht niet aan het behandelende rechtscollege te voldoen en om zich te onttrekken als advocaat als de opdrachtgever het verschuldigde griffierecht niet tijdig aan Knoops’ advocaten heeft voldaan.

2.6.    De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat in een civiele of bestuursrechtelijke procedure een (gedeeltelijk) in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij. Een dergelijke proceskostenveroordeling komt niet voor vergoeding door de Raad voor de Rechtsbijstand of door Knoops’ advocaten in aanmerking.

2.7.    De opdrachtgever vrijwaart Knoops’ advocaten voor alle aanspraken van derden en de door Knoops’ advocaten in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.8.    Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever derden in kennis stelt van resultaten van door Knoops’ advocaten verrichte werkzaamheden, is hij gehouden deze derden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.9.    Gedurende vijf jaar na het afsluiten van een zaak wordt het betreffende dossier in het archief van Knoops’ advocaten bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

2.10.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Knoops’ advocaten gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Knoops’ advocaten gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op www.knoops.info/nl/algemene-voorwaarden, voor alle nieuwe opdrachten.

Artikel 3. Honorering en incasso

3.1.    De tarieven van de voor Knoops’ advocaten werkende advocaten en medewerkers variëren afhankelijk van ervaring en specialistische kennis. Knoops’ advocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen. De opdrachtgever is aan Knoops’ advocaten een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van de advocaat of medewerker die de betreffende uren heeft besteed. Daarnaast is de opdrachtgever aan Knoops’ advocaten 6% van het honorarium aan vaste kantoorkosten, de omzetbelasting tegen het geldende tarief en verschotten verschuldigd.

3.2.    De door Knoops’ advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 7 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente, aan Knoops’ advocaten te vergoeden.

3.3.    Knoops’ advocaten is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen en zal dit in beginsel ook doen. Deze worden aan het eind van de opdracht, of al naar gelang tussentijds, verrekend.

3.4.    Uitsluitend voor specifieke betalingen ten aanzien waarvan Knoops’ advocaten schriftelijk aan de opdrachtgever heeft laten weten dat gebruik kan worden gemaakt van de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Knoops’ advocaten kan gebruik worden gemaakt van voormelde  derdengeldenrekening. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengeldenrekening, heeft de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van rente over op de derdengeldenrekening gestorte bedragen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en verval

4.1.    De aansprakelijkheid van Knoops’ advocaten is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van Knoops’ advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Knoops’ advocaten komt. Deze verzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Knoops’ advocaten beperkt tot tweemaal het honorarium dat door Knoops’ advocaten in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 100.000,-.

4.2.    Bij het inschakelen door Knoops’ advocaten van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4, kan Knoops’ advocaten behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in artikel 4.1 gestelde geldt door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. 

4.3.    Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Knoops’ advocaten voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Knoops’ advocaten.

4.4.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Knoops’ advocaten in verband met door Knoops’ advocaten verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

4.5.    Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van: de Stichting Derdengelden Knoops’ advocaten, de aandeelhouders en bestuurders van Knoops’ advocaten alsmede de (overige) voor en tevens namens Knoops’ advocaten werkzame personen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de advocaten, juridisch medewerkers, wetenschappelijk medewerkers, administratief medewerkers en adviseurs van Knoops’ advocaten, onverminderd overigens het in artikel 2.1 bepaalde. De in artikelen 2.7 en 4.2 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 4.3 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Knoops’ advocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Knoops’ advocaten.

Artikel 5. Geschillen  

5.1.    Op onze dienstverlening is een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via www.knoops.info/nl/klachtenregeling. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 5.2  vermelde rechter worden voorgelegd.

5.2.    De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter  te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Knoops’ advocaten en de opdrachtgever. Indien Knoops’ advocaten als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter. 

5.3.    Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

 

Laatst gewijzigd: februari 2016

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51